MASTER TRENER U SPORTU

Студијски програм мастер струковних студија Мастер тренер у спорту представља II степен образовања у високошколској установи у двогодишњем трајању (четири семестра) и носи 120 ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чине две групе предмета: обавезни и изборни, као и стручна пракса (у I, II i III семестру - укупно 105 сати) коју студент реализује у спортском клубу и завршни (мастер) рад.  Мастер струковне студије су настале из потребе да се образовни програми прилагоде динамичним променама у области спорта који се огледају у новим технологијама тренинга.  Посебно место у тренажном процесу заузима рад са најмлађим категоријама због развојних специфичности ове популације. Посебна сврха овог мастер струковног програма је да својим курикулумом даје одговор на дате потребе у раду са децом, као и индивидуализацију  и прилагођавање начина тренинга у раду тренера са спортистима свих узраста и нивоа. Усклађен је са савременим научним тенденцијама и достигнућима, међународним стандардима и примерима из праксе, студијски програм је усмерен на адекватно образовање спортских стручњака.

Општи циљ студијског програма Мастер тренер у спорту би се огледао у томе да високо-образује и професионално оспособи стручњаке за успешан рад спортског тренера, а по захтевима тржишта рада и потребама подизања квалитета рада у спортским клубовима и институцијама од интереса (рекреативни спорт), како у приватном, тако и у државном сектору. Поред наведеног, циљ је и да студенти стекну довољно стручних знања и вештина, којима се оспособљавају компетентни и концептуални савремени тренери, који поседују критичку одговорност да својим корисницима помогну у њиховом развоју и подстицању сопствених потенцијала, што подразумева покретање иницијативе, ко-оперативности, креативности, и других особина, а у сврху развоја високопрофесионалних спортиста.

Такође, циљ студијског програма је да образује и професионално оспособи стручњаке који ће, по завршетку програма, имати довољно општих, али и стручних знања за обављање послова тренера, али који захтевају критичку одговорност да својим полазницима помогну у развоју и подстицању сопственог капацитета, како образовних, тако и рекреативних и васпитних. Од савременог тренера то изискује висок степен општег знања, индивидуализацију рада за потребе појединца, неопходно познавање савремених метода, облика и модела рада, као и конципирање одговорног и интерактивног приступа у раду са будућом спортском популацијом.

Поред наведеног, овај студијски програм има за циљ да оспособи свршеног студента да успешно обави антрополошку, моторичку, функционалну и сваку релевантну анализу спортиста и спортске активности и тако изађе у сусрет потребама учесника у спорту организујући им вежбање и тренинг на перманентан и сврсисходан начин. Генерални циљ је подстицање трансформационих процеса у организму спортисте на начин да се постигну максимална спортска достигнућа (такмичарски спорт).

Циљ програма је и да свршени студенти мастер струковних студија за образовање тренера буду квалификовани и компетентни за обављање најсложенијих послова планирања, програмирања и контроле процеса тренинга спортских припрема и тренинга врхунских, квалитетних, талентованих и свих осталих спортиста различитих узрасних група у различитим гранама такмичарског спорта и различитог нивоа тренираности;

Поред наведеног, циљ програма је и да студент стекне:

  1. знање о разумевању и анализи биолошких законитости раста и развоја деце и младих, и препознавања талената у спорту;
  2. комуникационе вештине за успешно управљање у спортским организацијама и вођење трансформационих процеса у појединим подручјима примењене кинезиологије;
  3. високостручна знања из подручја структурне, биомеханичке и функционалне анализе кинезиолошких активности које представљају садржај процеса вежбања у свим подручјима примене;
  4. знања и вештине за одабир и спровођење дијагностичких поступака с циљем утврђивања стања припремљености учесника у процесима спортског тренинга;
  5. примена стечених теоријских и методичких знања потребних за креирање и унапређење технологије планирања, програмирања и контроле трансформационих процеса у спорту.
Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.