MASTER STRUKOVNI VASPITAČ PREDŠKOLSKE DECE

master vaspitac A4
Studijski program Master strukovnih studija Master strukovni vaspitač predstavlja II stepen obrazovanja u visokoškolskoj ustanovi u dvogodišnjem trajanju (četiri semestra) i nosi 120 ESPB bodova. Strukturu studijskog programa čine dve grupe predmeta: obavezni i izborni predmeti, kao i stručna praksa ( u II i III semestru-180 sati) koju student realizuje u predškolskoj ustanovi i završni (master) rad. Odnos između obaveznih i izbornih predmeta je u skladu sa propisanim standardom (30% izbornih predmeta). U strukturi studijskog programa dominiraju stručno – aplikativni i stručni predmeti, što odgovara standardima strukovnog obrazovanja. Obavezni predmeti pružaju studentima znanja, veštine i umenja iz oblasti savremenih predškolskih kurikuluma, pedagoške dijagnostike, računarskog mišljenja, inkluzivnih programa, komunikoloških veština, integrisanih metodičkih postupaka neophodnih za razumevanje odnosa deteta prema prirodnoj i društvenoj sredini, za uvođenje deteta u svet pisane reči (početnog čitanja i pisanja), matematičkog, logičkog i heurističkog mišljenja, kao i za razumevanje odnosa deteta i umetnosti (likovnoj i muzičkoj kulturi,dramskoj umetnosti), kao i potrebama deteta za perceptivnim i motornim aktivnostima. Studijski program je u skladu i sa savremenom metodičkom praksom Realnih programa koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama u zemljama EU. Obavezni predmeti omogućavaju budućem master strujovnom vaspitaču da stekne potrebne kompetencije za realizaciju i ostvarivanje opštih ciljeva predškolskog programa, za doprinos celovitom razvoju deteta, holističkog pristupa detetu, stvaranje uslova za razvoj njegovih sposobnosti i osobina ličnosti, proširivanje iskustva, izgrađivanje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu. Izborni predmeti omogućavaju studentima da se usavršavaju u najužim oblastima koje su u skladu sa njihovim ličnim afinitetima i potrebama radnog mesta. Izborni predmeti pomažu studentima u izgrađivanju veština kompetentne pedagoške komunikacije, strategija aktivnog, interaktivnog i kooperativnog učenja, stvaranju podsticajne sredine za učenje koja omogućava predškolskom detetu slobodu izbora u donošenju odluka, razvoj samostalnosti, kreativnosti, stvaralaštva, pismenosti, kritičkog mišljenja i konstruktivnog rešavanja problema. Stručna praksa omogućava studentima praktičnu primenu stečenih znanja, veština, umenja, strategija i metoda rada u funkciji budućeg zanimanja strukovnog master vaspitača. Završni (master) rad podrazumeva primenu istraživačkih postupaka i realizaciju projekata u radu sa decom, pri čemu osposobljava studente za adekvatnu evaluaciju i kritički odnos prema sopstvenoj praksi i za adekvatnu prezentaciju sopstvenih stručno – praktičnih i istraživačkih dostignuća. Studijski program master strukovni vaspitač afirmiše interaktivne oblike rada, samostalnost u radu studenata, podstiče studente na kreativan i stvaralački pristup, razvija kritički odnos prema ponuđenim modelima vaspitno-obrazovnog rada sa decom, podstiče divergentne oblike mišljenja, sposobnost dolaženja do novih, kreativnih rešenja i sl. Metode izvođenja nastave su: predavanja i vežbe, radioničarski rad, diskusije, rad u malim grupama, timski rad, samostalno istraživanje, mentorski rad, studijsko-istraživački radovi, izrada i rad na projektu, samostalne i timske prezentacije, itd.